Thí Nghiệm Về Công Dụng Của Simethicone

https://www.youtube.com/watch?v=3xq8PE6XDAE&index=5&list=UUgilvHWKVPCeJvhE4YAHTCQ

https://www.youtube.com/watch?v=x-K34c7H4U4&index=3&list=UUgilvHWKVPCeJvhE4YAHTCQ

https://www.youtube.com/watch?v=Q91Ykr9H0yk&index=2&list=UUgilvHWKVPCeJvhE4YAHTCQ

https://www.youtube.com/watch?v=8Y5JNkDh05g&index=1&list=UUgilvHWKVPCeJvhE4YAHTCQ